เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เ., และ อุดมพาณิชย์ ส. “แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 42-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136003.