กิจธีระวุฒิวงษ์ น., เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ., วังวนสินธุ์ อ., และ พรมแจ้ง บ. “พัฒนาการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 1-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/134737.