ภูธรฤทธิ์ น., จิระพรกุล ช., พรหมเทศ ส., มณีนิล เ., จันทะราช ป., และ อรรคบุตร ช. “ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 31-41, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/130739.