ทิพโชติ ธ., และ โล่วิรกรณ์ ส. “การบริโภคอาหาร พลังงานและสารอาหารที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, น. 82-91, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128263.