นารมย์ น., คำสะอาด ศ., สิมสินธุ์ ศ., และ คำสะอาด ส. “วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, น. 72-81, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128259.