ชัยประทีป เ., และ ขอบใจ ว. “การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-Glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, น. 64-71, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128256.