เพ็ญสุวรรณ ไ., พัฒนโชติ น., สังซา ณ., โตเหมือน ช., กุดวงษา ว., และ สารการ พ. “อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, น. 51-63, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128252.