โตเหมือน ช., พัฒนโชติ น., สังซา ณ., เพ็ญสุวรรณ ไ., กุดวงษา ว., และ สารการ พ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, น. 39-50, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128250.