พัฒนโชติ น., สังซา ณ., รัตนโสภา ด., ลามิ ส., วังนาดิ เ., กุดวงษา ว., พงษ์แก้ว อ., เจริญแสน จ., พวงศรีเคน ส., ตรีสอน ก., คัชรินทร์ ป., และ สารการ พ. “ความชุกและความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2019, น. 19-29, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/126771.