อัจฉริยธรรม ม., พิชัยณรงค์ ณ., และ วงศ์สวัสดิ์ ป. “โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 21-28, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121816.