สุจริตพงษ์ ป., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ เวทีวุฒาจารย์ เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 80-86, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121805.