มั่นกลาง ศ., และ ภาโนมัย ณ. “พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน เขตบ้านพักทหารจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 66-72, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121802.