สีสันต์ ช., ฤทธิรอด ธ., และ สกลไชย ส. “การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนกับเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 35-41, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121787.