กิจธีระวุฒิวงษ์ น., และ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ. “การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 1-5, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121166.