จันทร์สุข น., รอดพรม เ., และ จันทร์สุข ช. “การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, น. 45-50, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121151.