ศรีบุญเรือง พ., ตลับนิล ก., และ ศรีบุญพิมพ์สวย ว. “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 60-70, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121079.