แซ่หลี เ., เทพเทียน บ., และ ศรีวณิชชากร ส. “การจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 39-48, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121069.