ตระกูลทวีสุข พ., สกุลคู พ., ไกรสร ภ., และ ชาญวิรัตน์ ก. “ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 1-4, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121037.