บุญยอแสง ว., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 60-67, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121003.