อารยางกูร ก., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 54-59, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121002.