ทัศศรี จ., และ จมูศรี ส. “กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการป้องกันเอดส์ในจังหวัดสงขลา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 20-26, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120998.