สิทธิหล่อ ส., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษา วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่จังหวัดแพร่”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 10-19, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120997.