บุญโญ ภ., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, น. 45-53, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120989.