พันธุอามาตย์ จ., แสนไชยสุริยา ภ., และ จิระพรกุล ช. “การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2017, น. 14-21, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120969.