แก้วสีงาม ร., และ โล่วิรกรณ์ ส. “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของสามเณรที่ศึกษาในโรงเรยน ี บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 28-37, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119534.