สุราวรรณ์ ว. “ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 58-69, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119531.