สงวนกิตติพันธ์ ป., และ โล่วิรกรณ์ ส. “การรับรู้และการบริโภคอาหารคลีนของนักศึกษาปริญญาตรีระหว่าง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 9-18, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119525.