ภูวชินพงศ์ ร. ภ., โล่วิรกรณ์ ส., และ อุตตมะเวทิน พ. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 23-31, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119497.