แสงเพชร จ., และ นาถะพินธุ ก. “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 4, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 87-96, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118851.