เรียบร้อย ว., และ ชายเกลี้ยง ส. “การบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 4, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 11-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118843.