ฉิมพาลี ส., พิชัยณรงค์ ณ., และ สีตกลิน พ. “การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 3, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 83-92, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118824.