รัตนทิพย์ ศ., โล่วิรกรณ์ ส., และ เกียรติสยมภู ส. “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 3, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 57-64, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118821.