รัตนารักษ์ อ., อินทรพินทุวัฒน์ ม., วังแสน ก., และ สกุลคู พ. “สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ ของประเทศไทยและต่างประเทศ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 10, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 1-10, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118779.