ขัดธะสีมา น., และ กิจธีระวุฒิวงษ์ น. “การประเมินการดูแลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 9, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 48-56, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118772.