อัครไชยพงศ์ ก., จงกำโชค ว., พานทอง เ., สุนทรวินิต ว., ศรีสุข ภ., สกุลคู พ., และ ศิริรัตนพฤกษ์ ส. “สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 9, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 1-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118760.