จมูศรี ส., และ วงศ์พนารักษ์ น. “ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 6, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 146-53, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118221.