โล่วิรกรณ์ ส., มุกตพันธ์ เ., ภาโนมัย ณ., พลางวัน จ., และ รัตนทิพย์ ศ. “การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 6, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 62-68, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118192.