ลากวงษ์ ป., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 55-64, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118173.