ภิราล้ำ บ., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ ประภาศิริ ป. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 45-54, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118167.