จันเทพ ป., และ นาถะพินธุ ก. “สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118079.