[1]
สมบัติโชติสิน อ., ภาโนมัย ณ. . ., และ แสนไชยสุริยา ภ. ., “พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 4, น. 90–110, ส.ค. 2021.