[1]
สารการพ., “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจำฉบับ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2021.