[1]
สารการ พ., “บทบรรณาธิการ (Editor Note)”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2021.