[1]
หอมทอง ส., จิระพรกุล ช., และ มณีนิล เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 57–66, ก.ย. 2020.