[1]
สุขประดิษฐ์ ด. และ เจริญธัญรักษ์ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 9–17, ก.ย. 2020.