[1]
ปาทาน ณ., จิระพรกุล ช., และ มณีนิล เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 94–105, ส.ค. 2020.