[1]
ยุระศรี ท. และ เจริญธัญรักษ์ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 29–36, ก.ย. 2020.