[1]
ปักกุนนัน ว. . และ ดวงสงค์ ร., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยประยุกต์แนวคิดความรอบรู้กิจกรรมทางกาย คลินิกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 81–93, ส.ค. 2020.