[1]
ติยะบุตร อ., กมลเลิศ ส. ., และ บัณเย็น ร. . ., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 50–59, ส.ค. 2020.