[1]
นพคุณ น. . และ ชูเดช ส., “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 4, น. 12–23, มิ.ย. 2021.